DOSTAWA FREE dla wszystkich zamówień od 99.00 PLN

Szukaj

{}

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego munnar.shop

Spis treści:

1. Definicje

1.1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

1.2. Adres reklamacyjny - MUNNAR DESIGN Jacqueline Asensky, ul. Wambierzycka 8/3, 50-537 Wrocław

1.3. Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów znajdujące się na stronie produktu

1.4. Dane kontaktowe - MUNNAR DESIGN Jacqueline Asensky, NIP: 8992871391, REGON: 384846104, ul. Wambierzycka 8/3, 50-537 Wrocław, e-mail: hello@munnar.shop telefon: +48 726 053 303

1.5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw

1.6. Dowód zakupu – potwierdzenie o otrzymaniu przez Sprzedającego płatności wysłane na adres e-mail Kupującego. W związku z prowadzeniem działalności nierejestrowanej umożliwionej przez Prawo przedsiębiorców, sprzedający nie jest zobowiązany do wystawienia faktury lub paragonu.

1.7. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.8. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.9. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.10. Klient / Kupujący / Usługobiorca– (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.11. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.12. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

1.13. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.14. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

1.15. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

1.16. Prawo przedsiębiorców – ustawa z pakietu Konsytucji Biznesu, która weszła w życie 30 kwietnia 2018 r., umożliwiająca prowadzenie działalności nierejestrowej bez konieczności wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

1.16. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.17. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

1.18. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.19. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

1.20. Sklep internetowy - serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.munnar.shop na platformie sklepowej Shoplo.

1.21. Sprzedawca / Sprzedający / Usługodawca- Sklep internetowy munnar jest prowadzony przez firmę MUNNAR DESIGN Jacqueline Asensky, NIP: 8992871391, REGON: 384846104, ul. Wambierzycka 8/3, 50-537 Wrocław, e-mail: hello@munnar.shop telefon: +48 726 053 303

1.22. Termin realizacji – liczba godzin lub dni roboczych znajdująca się na stronie produktu

1.23. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.24. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.25. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

1.26. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

1.27. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jej przeznaczenia;
d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

1.28. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

1.29. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu za pomocą Formularza Zamówienia określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Sklep internetowy Munnar Shop jest prowadzony przez firmę MUNNAR DESIGN Jacqueline Asensky, NIP: 8992871391, REGON: 384846104, ul. Wambierzycka 8/3, 50-537 Wrocław, e-mail: hello@munnar.shop telefon: +48 726 053 303

2.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do osób prawnych lub fizycznych posiadających pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

2.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2.4. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym

regulaminem.

2.5. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy

wolne od wad.

2.6. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które określone są w cenniku dostaw.

2.7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

2.8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu

ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien

podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są

ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w

tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w

każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych.

2.9. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@munnar.shop

2.10. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

2.11. Kupujący zobowiązany jest do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np.

treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i

inne prawa osób trzecich,

b. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w

szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu

niezamówionej informacji handlowej (spam),

d. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla

Sprzedającego,

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie

własnego użytku osobistego,

f. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi

zasadami netykiety.

2.12. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

2.14. Zdjęcia produktowe mają charakter poglądowy. Rzeczywiste wymiary znajdują się w opisie produktu, a kolory druku mogą nieznacznie odbiegać od tego, jak są wyświetlane na ekranie.

3. Zawarcie umowy i realizacja

3.1. Zamówienia można składać́ 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę̨.

3.2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące

czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a. dodanie do koszyka produktu;

b. wybór rodzaju dostawy;

c. wybór rodzaju płatności;

d. wybór miejsca wydania rzeczy;

e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.

3.3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

3.4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

3.5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

3.6. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

munnar-shop__payments

3.7. Jeśli płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, ewentualny zwrot płatności zostanie dokonany na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej do dokonania zakupu.

3.7. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od zawarcia umowy.

3.8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

3.9. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu lub na adres użyty podczas rejestracji.

3.10. Brak podania numeru telefonu przy wyborze opcji przesyłki kurierskiej może wpłynąć na opóźnienie dostawy zamówienia.

3.11. Do realizacji zamówienia konieczne jest wypełnienie pól obowiązkowych, podanie danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres mailowy) oraz podanie dokładnego adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto). W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych, Sprzedający kontaktuje się z daną osobą w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, zamówienie nie zostanie zrealizowane.

3.12. W celu modyfikacji zamówienia, adresu dostawy lub innych elementów zamówienia, Klient zobowiązany jest skontaktować się drogą elektroniczną ze Sprzedającym.

3.13. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie.

3.14. W przypadku braku zamówionych rzeczy objętych zamówieniem osoba zamawiająca jest informowana o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji:

a. częściowa realizacja,

b. wydłużenie czasu oczekiwania,

c. zamiana towaru na inny dostępny,

d. anulowanie całości zamówienia.

3.15. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie w chwili składania zamówienia przez klienta.

3.16. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w koszyku po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

4. Prawo do odstąpienia od umowy

4.1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do

odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia

kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

4.2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu dostępnym w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z Prawem

konsumenckim.

4.4. Sprzedający niezwłocznie wyśle Konsumentowi potwierdzenie na adres e-mail podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4.5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

4.6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie

później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy

odesłanie rzeczy z datą nadania przed jego upływem.

4.7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

4.8. W przypadku, gdy przesyłka zamówienia odbywa się z tytułu reklamacji, a reklamacja zostaje uznana – wtedy koszty przesyłki pokrywa sprzedający.

4.9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej

przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza

konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4.10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania

oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci

Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia

rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób

dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi

dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

4.11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności,

jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób

płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4.12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do

chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej

odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.12. Jeśli Kupujący otrzyma rzecz, która nie jest wolna od wad fizycznych, ma prawo do złożenia reklamacji poprzez wypełnienie formularza zwrotu, dostępnego w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, oraz podając jako powód zwrotu informację o stwierdzeniu przez niego wady produktu.

4.13. Zwracany towar prosimy odesłać na swój koszt, przesyłką pocztową na adres: ul. Pińska 1/2, 54-618 Wrocław.

5. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

5.1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu

jest Sprzedający.

5.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie.

5.3. Kupujący rejestrując się na stronie lub podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

5.4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych

wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce

prywatności, która znajduje się pod adresem: www.munnar.shop/privacypolicy

5.5. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak niedopełnienie tego działania skutkuje niemożnością realizacji umowy powstałym z winy Kupującego i natychmiastowym anulowaniem zamówienia

5.6. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Kupującego.

6. Działania zabronione

6.1. Kupujący zgadza się powstrzymać od prób i działań, osobistych czy poprzez osobę trzecią, określonych jako "działania zabronione":

a. Przesyłania lub instalowania wirusów, reklam, lub innych elementów i procesów mogących w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie, dostęp i korzystanie ze sklepu, lub też wpływających na działanie komputerów, serwera i baz danych powiązanych ze stroną.

b. Przechwytywania, pobierania, zapisywania, drukowania, lub pozyskiwania informacji i zawartości ze strony w drodze innej niż określona niniejszym regulaminem.

c. Kopiowania, modyfikowania, wtórnego publikowania, licencjonowania, lub adaptacji jakiejkolwiek zawartości udostępnionej na stronie.

d. Umieszczania zawartości strony w ramce na innej stronie, tworzenia "mirrorów", lub stosowania podobnej nawigacyjnej technologii dla zawartości strony.

e. Łamania lub prób łamania mechanizmów zabezpieczeń strony, dostępu do danych i serwera, do których nie jesteś uprawniony, lub w inny sposób sabotowania działania strony lub mechanizmów zabezpieczeń.

f. Zaangażowania w inną działalność mającą na celu łamanie praw autorskich oraz innych praw obowiązujących na terenie Polski, w szczególności od współdziałania w nielegalnym rozpowszechnianiu materiałów objętych prawem autorskim na stronach, programach i sieciach P2P.

g. Używania oprogramowania do przeszukiwania i indeksowania stron (web-crawlery i inne mające na celu odtworzenie struktury strony), oraz innych metod do zbierania informacji o użytkownikach i stronie.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw

Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku

niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający

deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce

zakwestionowanego przepisu regulaminu.

7.2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą̨ powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie

zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu

prawnego. Po zapoznaniu się ze zmianami Kupujący będą mogli je zaakceptować lub odrzucić. O odrzuceniu zmian Kupujący zobowiązani są poinformować Sprzedającego drogą elektroniczną, co skutkować będzie rezygnacją z dalszej współpracy.

7.3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego pod adresem www.munnar.shop/termsofpurchase. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako

obowiązującego.

7.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie

obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę,

rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

7.5. W sytuacjach spornych strony zobowiązane są do podjęcia prób polubownego rozstrzygnięcia sprawy.

7.6. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego munnar.shop

Zwrot

Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. W celu dokonania zwrotu wykonaj następne kroki:

1. Stwórz dokument zwrotu i dołącz go do przesyłki

Dokument powinien zawierać następujące dane:

a. imię i nazwisko

b. adres e-mail lub adres do korespondencji

c. numer telefonu

d. numer zamówienia i nazwa zwracanego produktu

e. data zakupu, czyli data otrzymania potwierdzenia zamówienia

2. Odeślij zwracany produkt na swój koszt na adres:

MUNNAR DESIGN Jacqueline Asensky

ul. Wambierzycka 8/3

50-537 Wrocław

Zwracany produkt nie może nosić śladów użycia ani zniszczeń.

Reklamacja

Jeśli zamówiony produkt nie jest wolny od wad, przysługuje Ci prawo do reklamacji. W celu dokonania reklamacji wykonaj następujące kroki:

1. Stwórz dokument reklamacji i dołącz go do przesyłki

Dokument powinien zawierać następujące dane:

a. imię i nazwisko

b. adres e-mail lub adres do korespondencji

c. numer telefonu

d. numer zamówienia i nazwa zwracanego produktu

e. data zakupu, czyli data otrzymania potwierdzenia zamówienia

f. przyczyna reklamacji, określenie wad produktu

2. Odeślij zwracany produkt na adres:

MUNNAR DESIGN Jacqueline Asensky

ul. Wambierzycka 8/3

50-537 Wrocław

3. Wyślij na adres e-mail hello@munnar.shop potwierdzenie nadania przesyłki, żeby otrzymać zwrot kosztów odesłania produktu.

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj